من، آخرین انار وصل شده به شاخه های خشک و شته ی زده ی یک درختم که هست، ولی چون تو حیاتِ پشتی مونده حواس همه ازش پرت شده،

الا حواس خودش! خودش داره دنیاشو می سازه، حتی شته زده، خشک. حتی با اینکه آخرین انار اون درخته.

البته که حیاط درسته، ولی حیات همون چیزیه که انار دو دستی و با چنگ و دندون بهش چسبیده:)