کانال تلگرامی وجود داره اگر خواستید بگید تا آدرس رو بفرستم! و البته وجود کانال تلگرامی دلیل برای آپ شدن یا نشدن اینجا نیست. پایان