یکی دو روز زودتر هم شاید وقتِ کافی باشه برای این باشه که بهت بگم تازه شروع ماجراست، زندگی ماها یه جنگ نابرابره درست! سخته درست! طاقت نداری درست ولی غلط می کنی تولدت و خوش نباشی،دنیا به تک تک آدم هاش نیاز داره و گرنه نمی اومدیم، یا اگه می اومدیم بیست و پنج تایی نمی شدیم!

تولدت مبارک! واسه دنیا مبارک

پ.ن:جهت شادی روح کنجکاوان تولد ایشونه