می گفت تازگی ها وقتی ازش کتک می خورم، زار زار گریه می کنم  چون دیگه هیچ استخونیم نمی شکنه، حتی بدن درد هم نمی گیرم! قرص و دوا بدنشو خالی و لا جون کرده. نگرانشم

پ.ن: نگرانشم