سر انگشتی به راحتی پنج شش زبان را می فهمم ولی تهِ ماجرا که برسم فقط نهایتا بتونم به زبون مادری بگم: ستین دلمی!

پ.ن: قصور ذهن و یک تکه ماهیچه ی همه کاره به اسم زبان. ترجمه اش را هم می فهمید حتما:)