اگر امروز را یک لحظه زندگی کرده باشم ، همین پنج دقیقه پیش بود که هشت ساله هه خیلی جدی گفت :" خنده ی موناریزا* رو از روی من کشیدن."

*مونالیزا:)))