این منم در دید  این هنرمند گرامی، بهشتانه 

صد رحمت به کسایی که منو ندیدن و نمی شناسن،با انصاف ترن:)))