کوه ریزش کرده بود، رویِ ریل قطار!

درد ریزش کرده بود، روی مردی که واقعی بود نه افسانه های خودساخته ی کره ی جنوبی و رفت.

راستی مردِ تمام،دهقان فداکار،ریزعلی خواجوی که لابه لای کتاب فارسی شناختمت،روحت آزاده باد، با آرامش بخواب، شاید آخرین مرد.

پ.ن: کودکی ها،کودکی ها کودکی ها آرام بخواب