ولی حقیقت امر اینه که با نوشتن عبارت "من تشنه هستم" کسی سیراب نمیشه.

انار