هشت ساله هه روی در اتاقش تذکراتی را همیشه می چسباند تا خلوتش خراب نشود. باید یاد بگیرم تذکراتی را گوش زد کنم، حتی دست و پا شکسته با یک نقاشی کج و کوله....