انگشتانت سبز است

ولی

آنها را دور تنم حلقه نکن

بی هیچ ریشه ای

اینجا سبز نمی شوم....

پ.ن: انار نوشت(کامل نیست)