گفت:وقتی تو راست و صاف رفتی، این یکی هم پشتِ سرت میاد.

گفتم: نمی خوام راهِ کسی باشم،همون طوری که نمیخوام چاهِ کسی باشم. مثلِ خودم که یکی قرار بود راهم باشه، که چاه شد و بعدم رو خودش و من خراب شد...