عباس قادری شنیدی تومخت پلی میشه ناراحتی؟ من میرم سرکار این تو سرمه : پوت آن ا درس، پوت آن سام شوز، پوت آن ا هت،یس یوکن چوز

#معلم