راستش من هیچ وقت از یک دوست کتاب هدیه نگرفتم، اون چند نفری که به هر دلیلی جز دوستی به من کتاب دادن هم چیزی ننوشتن:)

اما به دعوت مبهم جانمون شرکت کردم و این چالش واسه من شیرین تر از بقیه تموم شد، چون زیر خاکی پیدا کردم، جز این عکس که دست خطِ یادگاریِ  شین جان است. بقیه حاشیه نویسی های خودِ منن! :))


خودم برای نویسنده نوشتم

استاد گفته من نوشتم

زیر خاکی 1

زیر خاکی2( تو رو خدا امضا از همون ابتدا بایلینگوال (دو زبانه) بودم)