آقا تجاوز کرده به علاوه تمام مال و اموال همراه طرف هم برده، جوری که از بی پولی و بدون هیچ راه تماسی مجبور شده که به کس دیگه ای پناه ببره که اونها هم باز همون روند و ادامه دادن و تجاوز کردن. بعد از دستگیری پرسیدن چرا این کار رو کردی؟ گفته : شیطون رفت تو جلدم:|

بیچاره شیطون