خنده دار ترین و مضحک ترین قسمتِ زندگی همین جاست که تو اوجِ امید داشتن به آینده ات، به نوشته هات و ننوشته هات،  به آرزوهات ودرست وقتی که قشنگ تا ده سال ِ بعدیت هم برنامه چیدی، بفهمی تنها راهِ حل برای زندگیت مرگِ و به جای همه چیز مرگ آرزو کنی.


پ.ن: نمی فهمی بابا! دیدم که می گم:)

پ.ن بعدی: امشب محکوم شدم که حرفاها و راز هامو(!) به دوست های نداشته ام می زنم!

پ.ن بعدی: تو اون قسمتِ بیوگرافی(163) تعداد و اسم دوست هم پپیشنهاد شده بود ننوشتم صفر چون حوصله نداشتم جواب سوالی مثل پس من چیم؟ یا برو بابا مگه کسی هم هست که هیچ دوستی نداشته باشه!؟؟ رو بدم!

پ.ن بعدی: چشم ودل سیری، خیلی بده!