نام اثر صرفا به خاطر کشیده شدن با قلم بی شعوری است:|

پ.ن: صنف نقاش بعد از شنیدن کلمه ی اثر سه هفته روزه ی سکوت گرفتند