کوچیکه داشت کتاب های اضافه رو دسته بندی می کرد، لا به لاشون کتاب های منم پیدا کرده بود. اولِ کتاب ادبیات فارسی سوم دبیرستان نوشته بودم:" از آدمهایی که خوب می فهمن و درکت می کنن بترس، این آدمها خوب می دونن، به موقع دقیقا کجا بزنن!"

پ.ن: شِت! الان فهمیدم اون موقع ها هم داشتم انار می شدم، اتفاق های بعدش فقط سرعتش رو بیشتر کرد.

پ.ن بعدی: قطعا سی چهل روز از سهمیه جهنمم به خاطر این دو روز کم شد. الهی شکر:)))))

پ.ن بعدی: حرص و بغض های خشک شده در گلو اسید معده را بیشتر از زیاد می کند یا نوشابه گاز دار؟