صابر ابر فقط بازیگر نیست، تزریق کننده ی زندگیست.

عَزیزُم مینا بِنفش ...

 

 


مدت زمان: 1 دقیقه