صابر ابر فقط بازیگر نیست، تزریق کننده ی زندگیست.

عَزیزُم مینا بِنفش ...
مدت زمان: 1 دقیقه