گفت: از دانشگاه افطاری دعوت کرده بودن، بهم گفته بود که خودشون زنگ می زنن ولی به فلانی خودش زنگ زد و دعوتش کرد.

گفتم :من و که موقع افطاری دادن به گروه شماره ی کس های دیگه ای رو دادن به جای شماره ی من.

گفت: ناراحت شدم.

گفتم: زیادی اهمیت می دی، کلا به آدمها و کاراشون زیادی اهمیت می دی. اگه نکنی این کار رو نه واسه خودت اینقدر مهم میشن که ناراحتت کنن، نه فکر می کنن خیلی مهمن.


پ.ن: آدمها رو مهم نکنین، بولد نکنید. آدمها زود شاخ می زنن:)