اگر بهشت زیر پای مادرها باشه، بهشت زیر پای مادرهایی با کودکان استثنایی یکی دو‌ وجب بیشتره

پ.ن: روزهای آخر خرداد نزدیکه و امتحان استثنایی مون داره تموم میشه...

روح مادرش شاد