زندگی همین قدر روی خوش داره که بعد از کلی حرص خوردن و کلانجار رفتن با خودت، درست تو یه نیمه شبی که داری از درد به خودت میپیچی، و هر چند لحظه یه بار از ترس اینکه یه وقت دستت واسه همیشه از کار نیوفته لبتو گاز میگیری! درست همون لحظه اونی که تو سختی ها، بعد تموم شدن سختی های خودش، گذاشت و رفت سر و کله اش پیدا بشه!!! درست سر ساعت دو و سی دقیقه!!!

بیست و هشت اردیبهشت