بوسه پنهانی و جام و من و تو ، هیچ نترس   من شتر دیدن و گفتن که ندیدن ، بلدم*


*به گمانی از کیانا وحدتی

پ.ن: گیج طوری +اگر اسم شاعر اشتباه هست کامنت بزارید

عکس: لعنتی رنگی رنگی