دو عامل مهم بازدارنده برای کوتاه کردن موها در فصل گرما 

1) مادر

2) موی فر

که عامل اول یک هفته کارتن خوابی و عامل دوم شبیه گوسفند شدن و من چه شکری خوردم را در پی دارد.