داشتم با گنجشک ها حرف می زدم،

قلبم ایستاد...


پ.ن: تفسیر آزاد(ادامه داره) + نوشته های ناشی از گیج بودن

عکس: گنجشک ها که سنگ نیستن، قلبشون می زنه