وسطِ سوالِ مهمِ درسی، استاد گفت : روی نگینِ انگشترت چی نوشته

دانشجو بعد از چند ثانیه بهت: گفتم غمِ تو دارم، گفتا غمت سر آید

پ.ن: یک دیالوگِ واقعی

عکس: نگینِ انگشتر