داشتم فیلم های شعر خوانی های دانشگاه رو می دیدم و بغض های فرو خورده م موقع خوندنِ نیستی...نیستی... نیستی!

سه بار! با تاکید! که نبود! که نیست! که سخته! سخت بود

بود بود بود ...ولی تموم شد!

قوره بودم، حلوا شدم...؟

عکس: تو رو می نویسم که یادم نری....

پ.ن: روزهای خیلی سخت تموم شده انگار:)